Manuál pro vydání skript na VETUNI

 

RYCHLÝ MANUÁL K VYDÁNÍ SKRIPT

TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE SM Ě RNICI REKTORA Č. ZS 1/2011 VYD Á VAN Í SKRIPT VFU BRNO SLOUŽÍ JEN JAKO POMŮCKA PŘI POSTUPU VYDÁVANÍ SKRIPT

 1. Autor vyplní - návrh na vydání skriptu (soubor)

 • uvede mj. název skripta, spoluautory, počet stran
 • zadá datum odevzdání skript – ne déle než za tři měsíce od návrhu dat
 • předá na děkanát – děkan se vyjádří – pak to VVZ na rektorát
 • pošlete se zpět na děkanát VYJÁDŘENÍ. Oznámení o schválení „Návrhu o vydání skriptu“ je doručeno autorovi mailem

2. Autor má napsaná skripta     

 • finální podobu skript odevzdáte v DOC. formát na CD/DVD na děkanát příslušné fakulty
 • děkan stanoví 2 oponenty pro vydání oponentského posudku k rukopisu skript
 • autor muže oponenty jen navrhnout
 • jakmile autor dostane oba posudky, napíše k oběma svým vyjádřením a případným chybám, nesrovnalosti z posudku opraví a zapracuje do skriptu, po opravě před děkanovi příslušné fakulty na posouzení a odsouhlasení
 •  autor se může vzdávat honoráře za toto skriptům a bude honorován z prostředků OPVK(což je víc) oba zdroje financování nelze použít

3. Autor vyplní tabulku pro přidělení ISBN      (Formulář pro přidělení ISBN)

 • prostřednictvím e-mailu zašlete vyplněnou tabulku pí. Daně Švaříčkové (svarickovad@vfu.cz)obratem vám zašleme ISBN číslo pro daná skripta
 • v případě, že bude publikace vydána v tiché a elektronické podobě, je potřeba pro obě formy publikace ISBN zvlášť
 • napište tedy, že publikace bude vydána ELEKTRONICKY I FYZICKY a pí. Švaříčková Vám zašle dvě ISBN čísla

4. Po obdržení souhlasu

 • od děkana a vložení ISBN čísla na zadní obálku skript publikace
 • pošlete přes děkanát veškerou dokumentaci Bc. Evě Falcové (falcovae@vfu.cz) nebo pí.Švaříčkové
 • publikace bude s dokumenty zkontrolována zda mají všechny náležitosti a doručí skripta panu prorektorovi pro VVZ

5. Jakmile skripta splňuje všechny náležitosti

 • pan prorektor vydá ROZHODNUTÍ na vydáni skript a zašle jej na děkanát
 • o rozhodnutí budou uvědomění také autoři, kteří poté mohou skripta vytisknout
 • pokud budou skripta V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (PDF), není povinnost nechat tisknout povinné výtisky


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT