Institut celoživotního vzdělávání

Kontakt:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Institut celoživotního vzdělávání
Palackého tř. 1946/1
612 42  Brno

 

 

aktuální

nabídka

kurzů

univerzita

třetího

věku

přípravný kurz

k přijímacím

zkouškám

atestace

nabídka

všech

kurzů

 

 

 Personální složení  ICV                                      Tel.                 Email                        Kancelář

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.

 

541 562 094

725 436 185 

 bartoskovaa@vfu.cz

 budova č.1

 dv.č.108

 doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc.

 vedoucí ICV

541 562 090

601 345 784

 pazoutv@vfu.cz

 budova č.1

 dv.č. 112

MVDr. Eva Justová

541 562 091

725 436 186

 justovae@vfu.cz

budova č. 1

dv.č. 108

MVDr. Jana Krejčířová 

541 562 089

725 436 199

 krejcirovaj@vfu.cz

budova č. 1

dv.č. 112

Klára Vahalová, DiS. 

541 562 088

725 998 055

 vahalovak@vfu.cz

budova č. 1

dv.č. 112

Věra Temelová

541 562 092

725 436 208

 temelovav@vfu.cz

budova č. 6

přízemí

posluchárna budova č. 6
541 562 093  

budova č. 6 

 

Kde nás najdete:

mapa

Institut celoživotního vzdělávání  se nachází v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, v budovách č. 1 a č. 6

Vznik institutu

Původně nahodilé odborné semináře organizované Vysokou školou zvěrolékařskou již od roku 1918, vyústily     v postupné vytváření cílených vzdělávacích programů, jako reakce na aktuální potřeby veterinární praxe.  V roce 1957 vznikl Ústav pro další vzdělávání veterinárních lékařů (od roku 1989 Institut pro další vzdělávání veterinárních lékařů), který byl do roku 1991 samostatnou organizací podřízenou ministerstvu zemědělství. Delimitační dohodou mezi Státní veterinární správou České republiky a Vysokou školou veterinární v Brně ze dne 14. listopadu 1991 byl tento ústav převeden do působnosti ministerstva školství    a stal se součástí Vysoké školy veterinární v Brně, resp. Ústavu postgraduálního vzdělávání Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (zahájení činnosti od ledna 1992). Název Institut celoživotního vzdělávání a informatiky vyplývá ze změny Statutu VFU Brno, registrovaného MŠMT dne 31. 12. 2001. Statut VFU Brno ze dne 13. dubna 2017 mění název na Institut celoživotního vzdělávání.

Činnost institutu

organizace a uskutečňování celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, organizace a uskutečňování specializovaných, kvalifikačních a rozšiřujících vzdělávacích programů pro vysokoškolské, středoškolské a laické uchazeče k získání způsobilosti k odborným veterinárním činnostem, případně odborným činnostem podle zvláštních předpisů,

- organizace a uskutečňování vzdělávacích programů v oblasti využití počítačové a kancelářské techniky,
- organizace a uskutečňování vzdělávacích programů Univerzity třetího věku,
- vědecká a výzkumná činnost v rámci celoživotního vzdělávání a informatiky,
- organizování nebo spoluúčast při zajišťování zejména seminářů, workshopů, sympozií a kongresů,
- poradenská a konzultační činnost,
- vydávání účelových výukových textů a materiálů,
- vedení pedagogicko-ekonomické dokumentace jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Institut úzce spolupracuje převážně se Státní veterinární správou ČR, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Komorou veterinárních lékařů ČR, profesními asociacemi a dalšími veterinárními i neveterinárními institucemi. Mimo tuzemské spolupráce jsou rozvíjeny i kontakty se zahraničními subjekty a podporována je mezinárodní spolupráce v rámci projektů EU a programu Brno centrum evropských studií.
V rámci své činnosti institut reaguje svojí nabídkou na vývoj poznatků ve veterinární medicíně a na požadavky veterinární praxe.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání

Rámcový plán programů celoživotního vzdělávání, které institut organizuje a uskutečňuje, je vypracován s časovým předstihem nejméně jednoho roku a podle potřeby veterinární i neveterinární praxe průběžně doplňován a zveřejňován.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person