Studium na univerzitě

Uchazeči o studium v bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském studijním programu si podávají přihlášky na univerzitu do konce února, přijímací zkoušky se konají zpravidla v měsíci červnu a to z biologie, a chemie, pro farmacii navíc ještě z fyziky. Slavnostně jsou noví uchazeči přijímáni do akademické obce při imatrikulaci, při níž skládají slib studenta univerzity.

 

Výuka na univerzitě je organizována na principu kreditního systém (ECTS - European Credit Transfer System). Uskutečňuje se formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, laboratorních cvičení, formou výuky na klinikách, v masné, rybí a mlékařské dílně, fakultní lékárně, ve specializovaných laboratořích, dále formou praktické výuky na školním zemědělském statku, v podnicích a v praxi, formou stáží na ústavech a klinikách univerzity a formou stáží u veterinárních lékařů, u veterinárních organizací, v lékárnách a dalších institucích, umožňujících získání praktické dovednosti studentů ve studovaných oborech. Důraz je kladen na praktickou výuku vedoucí k získání profesních dovedností studentů využitelných k provozování profese od prvého dne po absolvování studijního programu. K výuce jsou využívány tradiční výukové postupy, výuka je podporována multimediálními prostředky zejména při přednáškách a seminární výuce, při praktické výuce jsou však zachovávány potřebné tradiční přístupy konkrétní práce v laboratořích, práce s biologickým materiálem, práce se zvířaty, práce v pitevnách, práce v ordinacích a veterinární činnost ve veterinární praxi a lékárenská činnost v lékárnách.

 

Studium je slavnostně zakončeno promocí absolventů. Tradiční akademický obřad slavnostních promocí se koná v aule univerzity za přítomnosti akademických funkcionářů univerzity i fakult a rodinných příslušníků. Absolventi při promoci skládají slavnostní slib a je jim předán diplom o získaném vzdělání a akademickém titulu a dvojjazyčný dodatek k diplomu osvědčující průběh studia podporující uplatnění absolventů v zahraničí, Diploma Supplement.

 

- Informace pro studenty

   - Stipendia

   - Mobility

   - Kariérní, studijní a psychologické poradenství

 

- Další vzdělávání - ICV

 

- SIS, Univerzitní knihovna

 

- Elektronické informační zdroje

 

- Ubytování, koleje

 

- Sekretariát prorektorky pro vzdělávání

 

- Uznávání vysokoškolského vzdělání

 

- Ústav tělesné výchovy a sportu

 

- Dodatek k diplomu - Diploma Supplement

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person