Informace pro zájemce o studium

 

FVL
Na Fakultě veterinárního lékařství probíhá výuka v rámci magisterského studijního programu Veterinární lékařství vyučovaného v českém i anglickém jazyce. Forma studia je prezenční. Standardní doba studia je 6 let.
Studium zahrnuje předměty skupiny základních oborů zejména biologii a chemii, skupiny oborů chovu zvířat, zejména výživy zvířat, zootechniky, zoohygieny, ochrany zvířat a welfare, skupiny preklinických oborů, zejména anatomii, histologii a embryologii, fyziologii, patologickou anatomii, patologickou fyziologii, mikrobiologii, imunologii, parazitologii, genetiku, farmakologii, toxikologii a epizootologii, skupinu klinických oborů, zejména choroby psů, koček, koní, skotu a malých přežvýkavců, prasat, drůbeže, ryb, včel a exotických zvířat, infekčních chorob, a soudní a veřejnou veterinární medicínu, dále pak skupinu předmětů hygieny potravin a předmětů profesního vzdělávání. Studium zahrnuje celé spektrum veterinární medicíny, je však výrazně orientováno na diagnostiku, terapii a prevenci chorob různých druhů zvířat. Studium je zakončováno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z dílčích zkoušek z několika klinických předmětů podle volby studenta a případně odborné práce a dále dílčí zkoušky z nákaz zvířat a legislativy a dílčí zkoušky z  hygieny potravin. Absolventům se uděluje titul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem). Absolventi Fakulty veterinárního lékařství tradičně nachází uplatnění zejména v soukromé veterinární praxi. V České republice je soukromá veterinární praxe podnikáním vykonávaným podle zvláštních předpisů, a tím počet míst v praxi není limitován zaměstnatelností v podnicích nebo státní správě, ale poptávkou občanů a podniků po veterinární diagnostické, léčebné a preventivní činnosti, která zejména v malé veterinární praxi (nemoci psů, koček a dalších malých zvířat) je vysoká.

FVHE
Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém i anglickém jazyce, v oboru Ochrana zvířat a welfare a nově i v oboru Zdravotní nezávadnost kvalita potravin v gastronomii. Standardní doba studia je 3 roky. Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a absolventům se uděluje titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Forma studia je prezenční a kombinovaná.
Navazující magisterské studium se uskutečňuje v rámci navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém a anglickém jazyce a v oboru Ochrana zvířat a welfare. Standardní doba studia je 2 roky, které navazují na tříleté bakalářské studium. Forma studia je prezenční. Studium je zaměřeno na hygienu a technologii potravin, laboratorní analýzu potravin, ekologické aspekty potravin, právní předpisy a dozor v oblasti potravin živočišného i rostlinného původu, zejména masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, drůbeže, vajec, tuků, ryb, mrazírenských výrobků, medu, obilovin, olejnin, okopanin, ovoce, zeleniny, sladidel, ochucovadel, čaje, kávy a nápojů. Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací a absolventům se uděluje titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Uplatnění absolventi nachází v orgánech kontroly nezávadnosti a kvality potravin, v potravinářských podnicích při výrobě, zpracování, přepravě a prodeji potravin, v laboratořích kontroly potravin i ve státní správě.
 Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie v českém i anglickém jazyce. Standardní doba studia je 6 let. Forma studia je prezenční. Studium zahrnuje celé spektrum veterinární medicíny, je však výrazně orientováno na veterinární medicínu potravinových zvířat, zejména skotu, prasat a drůbeže, na produkci potravin živočišného původu, hygienickou a zdravotní nezávadnost potravin a na dozor nad nezávadností těchto potravin. Studium je zakončováno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z dílčí zkoušky z hygieny a technologie masa, z hygieny a technologie mléka, z veterinární ochrany veřejného zdraví, z nákaz zvířat a legislativy a z klinické zkoušky chorob přežvýkavců a prasat. Absolventům se uděluje titul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem). Uplatnění absolventi nachází v orgánech státní veterinární správy při veterinárním dozoru a kontrole potravin živočišného původu, v diagnostických laboratořích a také v potravinářských podnicích. 

FaF
Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Farmacie v českém i anglickém jazyce. Standardní doba studia je 5 let. Forma studia je prezenční. Studium zahrnuje předměty skupiny základních oborů zejména zaměřených na biologii a chemii, dále předměty skupiny oborů zaměřených na zdraví člověka, a dále předměty farmaceuticky orientované, a to skupiny oborů přírodních léčiv, chemických léčiv, technologie léků, farmakologie a toxikologie a aplikované farmacie. Během studia student získá znalosti o léčivech, léčivých přípravcích, jejich technologickém zpracování a o účincích léčiv v organismu. Výuka probíhá na přednáškách, praktických cvičeních, seminářích a řízené praxi. Na závěr studia studenti absolvují několika měsíční praxi v lékárnách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul magistr (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Absolventi Farmaceutické fakulty tradičně nachází největší uplatnění zejména v lékárnách, ale také ve farmaceutickém výzkumu, výrobě i distribuci léčiv. Současný absolvent je schopen se podílet na léčebném procesu a ve spolupráci s lékařem vybrat optimální léčivý přípravek, který zabezpečí účinnou léčbu. Po úspěšném ukončení magisterského studia může absolvent na základě obhajoby rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky získat titul doktor farmacie (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem).

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person